Senior Service Designer Rotterdam
Career

Senior Service Designer Rotterdam

Voor ons kantoor in Rotterdam zijn wij op zoek naar een fulltime Senior Service Designer

Waarom solliciteren bij Livework?

We zetten service design in om onze klanten te helpen zich te focussen op wat voor hen het belangrijkste is: de behoeftes van hun klanten. We versterken organisaties door hun ontwerp capaciteiten op te bouwen, klantgerichte strategieën te vertalen in verbeteringen van de klantervaring, een groter bereik en lagere kosten. Dit is wat we bedoelen als we zeggen ‘customer centricity by design’.

We bouwen aan een duurzamere en servicegerichte wereld met een positieve impact op mensen, bedrijven, de samenleving en de planeet. Dit doen we in projecten die de acceptatie van koolstofarme technologie vergroten, klanten helpen om over te schakelen naar circulaire bedrijfsmodellen of nieuwe mobiliteitsoplossingen creëren.

Onze studio’s in Rotterdam, Londen en Sao Paulo werken voor klanten als Adidas, DPG, Mediahuis, Zilveren Kruis Achmea, Gemeenten Den Haag, Rotterdam en Amsterdam, HP, Suez en vele andere. Afwisseling is een van de grote voordelen van Liveworker zijn.

Als onderdeel van onze visie op diversiteit en inclusie, zoeken we eerder vaardigheden en competenties dan een specifiek diploma. Wat je hebt gedaan en kan is belangrijker voor ons dan op welke universiteit je welk diploma heeft behaald. Je moet wel een stevige dosis service design ervaring uit de praktijk meenemen voor deze functie. Je bent toe aan een volgende uitdaging en klaar om je ervaring bij ons te verbreden. Wij zijn vooral op zoek naar de nieuwsgierigheid, het enthousiasme, de energie en de doortastendheid van een echte design denker.

Over de rol:

Je moet de dagelijkse leiding over klantprojecten kunnen nemen, van klein tot groot, inclusief effectief delegeren en het opbouwen van klantrelaties. Je neemt actief deel aan acquisitie activiteiten en interne verbeterinitiatieven en draagt ​​zo bij aan het algehele succes van onze klanten, onze werknemers en ons bedrijf.

Het beginsalaris voor deze functie is € 55.000 – € 65.000 per jaar, afhankelijk van je ervaring.

Wat je gaat doen:

 • Voer service design projecten uit op een manier die aansluit bij de behoeften van de klant. Dit omvat, maar is waarschijnlijk niet beperkt tot:
  • Voer klant-, stakeholder-, en expert (B2C & B2B) onderzoek uit:
   • onderzoek voorbereiden, plannen, uitvoeren en documenteren.
   • ondersteuning / leiding van workshop planning en facilitering.
   • leid en monitor kwaliteit in “sensemaking” en synthese-activiteiten.
 • Leid de ontwikkeling van ideeën, concepten en strategieën die de klant uitdaging oplossen. Dit behelst:
  • de methoden, tools en benaderingen van Livework begrijpen, toepassen en aanpassen op een manier die bij het doel van de klant past.
  • strategie en ontwerp afstemmen op de capaciteiten en doelen van de organisatie om impact te bereiken.
  • concepten, journeys, blueprints, strategieën en roadmaps communiceren.
  • de ontwikkeling en het testen van prototypes ondersteunen.
  • presentaties en resultaten van hoge kwaliteit ontwikkelen.
  • adviseren over de volgende stappen om een ​​duurzame impact te garanderen.
 • Help onze klanten in hun transformatietraject om duurzame services en klantgerichte capabilities te ontwikkelen:
  • de klantenservice en de volwassenheid van klantgerichte vaardigheden beoordelen.
  • bedrijfsbrede levenscyclus- en journey architectuur, roadmaps en capabilities ontwikkelen.
  • coachen, trainen en begeleiden van klantteams en individuele medewerkers bij het opbouwen van een CX / ontwerppraktijk.
  • de plannen en belangrijkste interventies ontwikkelen om de buy-in en betrokkenheid van stakeholders te waarborgen.
  • de governance en structuren ontwerpen en implementeren om plannen tot uitvoer te brengen.
 • Draag bij aan de groei en ontwikkeling van onze studio:
  • getalenteerde junior teamleden ondersteunen en inspireren bij het ontwikkelen van hun service design skills.
  • leiding geven aan / ondersteunen bij het opstellen van voorstellen en de aanpak van nieuwe zakelijke kansen.
  • klantaccounts ontwikkelen en met klanten nieuwe projecten opzetten om hun uitdagingen aan te pakken.
  • deelnemen aan interne verbeteringsinitiatieven, ideeën inbrengen om onze manier van werken te verbeteren.
  • eigen vaardigheden en kennis ontwikkelen die relevant zijn voor onze klanten en ons bedrijf, waarbij je zelfontplooiing en kennisdeling actief stimuleert.

Over jou:

 • 4-7 jaar werkervaring.
 • Het vermogen om zowel zelfstandig als in nauwe co-creatie met anderen te werken; om beslissingen te nemen wanneer dat nodig is, maar ook om te kunnen samenwerken in een divers team.
 • Geweldige interpersoonlijke vaardigheden: het vermogen om goede werkrelaties met mensen te ontwikkelen, een positieve bijdrage te leveren aan de relaties met onze klanten en het welzijn van jezelf en andere Liveworkers.
 • Interesse in mensen en het vermogen om met nieuwsgierigheid en empathie met hen om te gaan voor onderzoeksdoeleinden; het vermogen om mensen aan het praten te krijgen.
 • Sterke conceptuele vaardigheden; in staat om conceptueel te denken en concepten te creëren om ideeën over te brengen en prototypes te valideren.
 • Vermogen om “mentaal lenig” te zijn; analyseren, ‘reframen’ en denken op zowel holistisch als gedetailleerd niveau.
 • Vermogen om te faciliteren en ‘on stage’ groepen te leiden ​​bij workshops, trainingen of lezingen. Een een sleutelrol spelen bij het plannen en leveren van presentaties die hiervoor nodig zijn.
 • Het vermogen om het eigen werk efficiënt te organiseren, de gewenste kwaliteit te leveren en te taken te prioriteren wanneer de situatie daarom vraagt.
 • Het vermogen om te plannen, en taken binnen budget uit te voeren, en risico’s aan te kaarten en wanneer nodig te escaleren.
 • Verantwoordelijkheid nemen voor kleine en middelgrote projecten wat betreft project management van begin tot eind, en tevredenheid van klant en team.
 • Bekwaam in verschillende softwarepakketten. We gebruiken voornamelijk G-suite en Adobe CS, maar de mogelijkheid om snel nieuwe digitale tools te leren of onze vaardigheden aan te vullen is een pré.
 • De bereidheid en het vermogen om buiten Nederland te reizen voor projecten in Europa en / of wereldwijd.
 • Vloeiend Nederlands en Engels schrijven is een must. Een andere Europese taal is een pré.
 • Je hebt de papieren om in Nederland te wonen en te werken.

Gedrag dat we waarderen:

Respectvol, leren en delen: respect voor alle mensen vormt de kern van wat we doen. Bij Livework geloven we dat we anderen veel te leren hebben maar nog veel meer van anderen kunnen leren. We verwachten van jou dat je respect toont voor anderen, probeert te leren van je collega’s, onze klanten en de rest van de wereld, en dat je openlijk deelt wat u weet.

Servicegericht en resultaatgericht: services vormen onze kern. Wij geloven dat het zien van service in alles verhelderend is – we zoeken die passie voor service in ons team. We vinden dat design echte verandering mogelijk maakt als we ons focussen op het bereiken van resultaten voor onze klanten en hun klanten. De impact die we hebben (niet het proces) is onze ultieme beloning.

Bescheiden, uitgesproken, empathisch en inclusief: we balanceren bescheiden en uitgesproken zijn en hopen dat jij dit ook kunt doen. We moedigen ons team aan om uitgesproken te zijn in hun overtuigingen, maar bescheiden in ontvankelijkheid voor de ervaringen en meningen van anderen. We verwachten dat je alle vormen van diversiteit respecteert en waardeert.

Optimistisch, toegewijd om de balans tussen leven en werken te behouden: optimisme is de sleutel tot onze cultuur. We vinden kansen, ideeën en oplossingen om dingen beter te maken en verspreiden positiviteit. De sleutel tot onze cultuur is ook een goede balans tussen werk en privé. We werken hard, maar zorgen ervoor dat we gezond zijn en een vervuld leven leiden buiten het werk. We zoeken mensen die de juiste balans vinden en van beide houden.

Jouw volgende stap:

We zien graag je cv en portfolio.
Laat ons in je begeleidende brief weten waarom jij Liveworker zou willen worden en wat je voor het team zou kunnen betekenen.

De deadline voor inzendingen is verlengd tot 14 maart 2021. 

Je hoort van ons!

>> Apply to Position <<

In English:

For our Rotterdam office, we are looking for a full-time Senior Service Designer

Why apply to Livework?
We use service design to help our clients focus on the most important thing: the needs of their customers. We empower organisations by building their design capabilities and develop customer centric strategies to improve the customer experience, grow their customer base and reduce costs. This is what we mean when we say “customer centric by design.”

We’re building a more sustainable and service oriented world with a positive impact on people, business, society, and the planet. This includes projects that increase adoption of low carbon tech, help clients switch to circular business models, or create new mobility solutions.

Our studios in Rotterdam, London, and Sao Paulo work for clients like Adidas, DPG, Mediahuis, Zilveren Kruis Achmea, Gemeenten Den Haag, Rotterdam en Amsterdam, HP and many more. Variety is one of the great benefits of being a Liveworker.

As part of our diversity and inclusion ethos, we advocate skills and competencies before degrees. We care about what you’ve done and can do and not just about which university gave you which degree. You must have spent some time engaging with service design, and using this practice to add value to human experiences. You are keen on that next challenge, increasing your breadth of experience with us. Above all, we’re looking for curiosity, enthusiasm, energy and a can-do design thinkers mentality.

About the role:

You should be able to manage the day to day running of client projects, from small to large, including effective delegation, general project health, client satisfaction as well as client relationship building. Last but not least, ensuring the general wellbeing of the team.
You will be actively participating in business development and internal improvement initiatives, contributing to the overall success of our clients, our people and our business.

The starting salary range for this role is €55,000 – €65,000 per year, depending on your experience.

What you’ll do:

 • Run service design projects in a way that their outcome meets clients needs. This includes, but is probably not limited to
  • Undertake customer, stakeholder, expert (B2C & B2B) research:
   • prepare, plan, conduct and document research
   • support/lead workshop planning and facilitation
   • lead and set quality in “sense-making” and synthesis activities
 • Lead the creation of ideas, concepts and strategies that solve the clients challenge. This includes:
  • understand, apply and adapt Livework methods, tools and approaches in a way that fit’s the purpose.
  • align strategy and design with the capabilities and goals of the organisation to achieve impact
  • communicating concepts, journeys, blueprints, strategies & roadmaps;
  • support development and testing of prototypes
  • develop high quality presentations and deliverables
  • advise next steps to ensure sustainable impact
 • Help our clients on their transformation journey to develop sustainable Service Design and Customer Centric capabilities
  • assess client service design and customer centric capability maturity
  • develop and co-create a company wide lifecycle and journey architecture, desired end-state and capability development roadmaps
  • coach, train and guide Client teams and individual employees in building a CX/design practice
  • design the plans and key interventions to create stakeholder buy-in and commitment
  • design and implement the governance and structures to execute on the plan.
 • Contribute to our studio’s platform for growth
  • support and inspire talented junior team members in developing their service design skills
  • lead/support the crafting of proposals and approaches for new business opportunities
  • evolve client accounts to setup new projects that address their challenges.
  • participate in internal improvement initiatives, contributing ideas and owning procedures to improve how we work
  • develop your own skills and knowledge relevant to our clients and our business, actively driving self development and knowledge sharing

About you:

 • Fluent in Dutch and English is a must. One other European language is a pre.
 • 4-7 years of relevant work experience
 • The ability to organise you own work efficiently, deliver desired quality and juggle tasks when the situation demands; the ability to plan, effectively execute your own activities within budget, flag, and appropriately escalate risks
 • The ability to work both independently and in close co-creation with others; to make decisions when needed yet also be able to work as part of a diverse team
 • Great interpersonal skills: the ability to develop good working relationships with people, contributing positively to relationships with our clients, and the wellbeing of yourself and other Liveworkers
 • Interest in people and the ability to relate to them with interest and empathy for research purposes; a facility to “get people to talk”
 • Strong conceptual skills; able to think conceptually and create concepts for communication of ideas, and prototyping
 • Ability to be “mentally agile”; to analyse, reframe and think on both a holistic and a detailed level
 • Ability to facilitate and be “on stage” in the context of a client workshop, training or public talk; play a key role in the planning and delivery of presentations required for these
 • Ability to organise one’s own work efficiently, deliver desired quality and juggle tasks when the situation demands; the ability to plan, effectively execute your own activities within budget, flag, and appropriately escalate risks
 • Proficient in various software packages. We use G-suite and Adobe CS primarily but the ability to learn new digital tools quickly or add to our range of skills is a bonus.
 • A willingness and ability to travel outside of the Netherlands for projects in Europe and/or globally.
 • You have the right to live and work in the Netherlands

Behaviours we value:

Respectful, learning and sharing: Respect for all people is at the heart of what we do. At Livework, we believe that everyone has a lot to teach and more to learn. We will expect you to display respect for others, to seek to learn from your peers, our clients and the wider world and to share what you know openly.

Service-minded and design results-driven: Services are at our core. We believe that seeing the service in everything is illuminating – we look for a passion for service in our team. We also believe that design drives real change when we focus on achieving outcomes for our clients and their customers. The impact we have (not the process) is our ultimate reward.

Humble, bold, empathetic and inclusive: We balance being humble and bold and hope you will be able to do this too. We encourage our team to be bold in their convictions but humble towards the experiences and opinions of others. We expect you to respect and value all forms of diversity.

Optimistic, committed with live/work balance: Optimism is key to our culture. We find opportunities, ideas and solutions for making things better, and infect others with positivity. Also, the key to our culture is a good live/work balance. We work hard but ensure that we are healthy and have a life outside work that enriches us. We look for people who get the balance right and love both.

Your next steps:

We would love to see your CV and portfolio.
In your cover letter, please let us know why you would like to become a Liveworker and what you could bring to the team.

The deadline for submitting your application has been extended to March 14th 2021.

You will hear from us!

>> Apply to Position <<